Betty Blue

Cocos Ananas

Euro3,20

Cola

Euro2,60

Fanta casis

Euro2,60

Fanta sinas

Euro2,60

Ginger Ale

Euro3,00

Gingerbeer

Euro3,40

Mate

Euro2,90

Spuitwater

Euro4,00

Tonic

Euro3,00

Zero

Euro2,60